header-default Algemene voorwaarden - Plaagdier Advies

Artikel 1. Opdrachtgever en leverancier

Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht tot levering heeft verstrekt. Onder leverancier wordt verstaan PLAAGDIER ADVIES. zaakdrijvende te 4944 AT Raamsdonk aan Luiten Ambachtstraat 28.

Artikel 2. Offertes

1.      Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.      Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgeheven prijs.

3.      Een prijsopgave bindt de leverancier eerst nadat hij deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitlevering van de producten is begonnen.

4.      Kennelijke vergissingen in de aanbiedingen van de leverancier ontheffen deze van leveringsplicht en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiende.

5.      Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig wanneer zij door leverancier zelf zijn gedaan.

Aanbiedingen gedaan door vertegenwoordigers van leverancier zijn slechts dan geldig,

wanneer de leverancier daaraan zijn goedkeuring heeft verstrekt.

Artikel 3. Wijzigingen in bestellingen na gevraagde prijsopgaven

1.      Wijziging door opdrachtgever aangebracht in oorspronkelijke order waarvoor door de leverancier een prijsopgave is verstrekt, schriftelijk, mondeling of telefonisch aangebracht, welke hogere kosten met zich mee brengen, dan waarop door de leverancier bij calculatie kon worden berekend, zullen tot gevolg hebben, dat deze hogere kosten aan de opdrachtgever extra in rekening worden gebracht.

2.      Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat levering hiervan later plaatsvindt dan is overeengekomen. Deze verlate levering val dan buiten de verantwoordelijkheid van de leverancier.

Artikel 4. Transportrisico

Alle producten worden getransporteerd voor risico van de opdrachtgever. Tegen dit risico kan de opdrachtgever zich enkel indekken, door voor zijn rekening daarvoor een verzekering af te sluiten.

Artikel 5. Emballage

1.      Wanneer naar de mening van de leverancier kisten, kratten of andere emballageartikelen moeten worden gebruikt, kunnen deze tegen kostprijs op rekening worden gesteld.

2.      Deze emballageartikelen worden aan de opdrachtgever gecrediteerd wanneer hij deze aan de leverancier teruggeeft in dezelfde staat als waarin hij deze van de leverancier ontving.

3.      Wanneer emballageartikelen zonder op- en/of aanmerkingen door de opdrachtgever worden geaccepteerd, geldt dit als bewijs, dat deze zich in goede staat bevinden. Wanneer de opdrachtgever van mening is, dat de emballageartikelen zich niet in goede staat bevinden, dan dient hij deze bij ontvangst hiervan te weigeren.

4.      Emballageartikelen die beschadigd retour worden gegeven, worden op rekening van opdrachtgever gerepareerd dan wel vervangen.

Artikel 6. Betalingen

1.      Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum.

2.      Indien in een langere kredietgeving dan acht dagen na factuurdatum door leverancier wordt toegestemd of deze door opdrachtgever ten onrechte wordt genomen, dan is opdrachtgever rentevergoeding verschuldigd over factuurbedrag. Deze rente bedraagt 2% per maand, te berekenen over het volledige openstaande factuurbedrag.

3.      Alle kosten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke de leverancier moet maken om tot  invordering van de te laste van de opdrachtgever openstaande nota’s te geraken, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden op minimaal 15% van het openstaande bedrag gefixeerd, met een minimum van € 125,00.

4.      Wanneer de opdrachtgever een schuld aan de leverancier aflost, zullen de door

opdrachtgever verrichte aflossingsbedragen in eerste instantie worden aangewend der dekking van de door de leverancier gemaakte kosten, dan worden aangewend ter dekking van de ontstane rentevergoedingen en pas dan ter dekking ter aanwending van het openstaande factuurbedrag.

Artikel 7. Gedeeltelijke leveringen 

Elk gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van een gedeelte van een samengestelde order, kan worden gefactureerd. In een dergelijk geval dient betaling plaats te vinden conform het gestelde hieromtrent in artikel 6 lid 1.

Artikel 8. Overschrijding leveringstermijn

De met de opdrachtgever overeengekomen leveringsdatum van een bestelde order is door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijn aan te merken.

Artikel 9 Overmacht

1.      Storingen in het bedrijf van leverancier ten gevolgen van overmacht (als zodanig zullen o.a. gelden; oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en/of andere stremmingen in het verkeer, stagnatie respectievelijk stopzetting of beperking van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen gas of olie c.q. motorbrandstoffen, brand, machinebreuk of ander bedrijfsongevallen, stakingen, uitsluitingen, optredens van werkliedenorganisaties, maatregelen van overheidswege, niet leveringen aan leverancier van goederen door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van deze goederen, welke de normale bedrijfsgang verstoren en de uitvoering c.q. uitlevering ener order redelijkerwijs onmogelijk maakt) ontslaan de leverancier van leveringsplicht, dan wel kunnen tot gevolg hebben dat de afgesproken levering datum wordt overschreden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of interesse kan (laten) doen gelden jegens leverancier.

2.      In geval van overmacht rust op de leverancier de verplichting hiervan terstond mededeling te doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever verkrijgt alsdan het recht de geplaatste order te annuleren, zonder dat aan hem uit dien hoofde kosten zullen worden berekend.

Artikel 10. Annuleringen door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een bestelde order, bij bezorging van de bestelling, niet (meer) wenst af te nemen, dan is hij gehouden aan de leverancier te voldoen alle kosten met betrekking tot deze order door de leverancier gemaakt (kosten van transport, opslag van goederen etc.), alsmede een bedrag aan winstderving gelijk aan 30% van de factuurwaarde van de bestelde goederen.

Artikel 11. Draagwijdte van deze “Algemene Bepaling”

1.      Door het geven van een order erkent de opdrachtgever deze algemene bepalingen te kennen en ermee akkoord te gaan, wanneer deze hem althans voor het verstrekken van de order zijn medegedeeld, of wanneer er op facturen, afleveringsbonnen, offertes etc. naar wordt verwezen.

2.      Wanneer er in een door de opdrachtgever gedane schriftelijke order bepalingen zijn

omschreven welke strijdig zijn met de bepalingen in deze bepalingen, kunnen deze bepalingen door de leverancier niet worden erkend, behalve en voor zover hij deze schriftelijk aan de opdrachtgever erkent en verklaart hiermee akkoord te kunnen gaan.

3.      Bij het samentreffen van eventueel door de opdrachtgever gebezigde inkoopvoorwaarden met deze algemene bepalingen, zullen deze laatste prevaleren, en kan opdrachtgever zich nimmer beroepen op bepalingen in zijn inkoopvoorwaarden.

Artikel 12. Prijswijzigingen

Bij stijging of daling der prijzen van de producten die voor de uitvoering van een order nodig zijn, verandering van lonen, sociale werkgeverslasten of ander arbeidsverhoudingen, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen zich voordoende na door leverancier gedane aanvaarding ener order, geven leverancier het recht de voor de producten overeengekomen prijzen te verhogen, respectievelijk te verlagen.

Artikel 13. Klachten

1.      Klachten over gewicht of hoeveelheid van de door de leverancier geleverde producten kunnen alleen geldend worden gemaakt bij aflevering van deze producten.

2.      De opdrachtgever die producten in ontvangst heeft genomen zonder bij ontvangst hiervan op- en of aanmerkingen te hebben gemaakt over het gewicht of de hoeveelheid van deze producten, wordt geacht de levering met betrekking tot het gewicht of hoeveelheid akkoord te hebben bevonden.

3.      Alle andere eventuele niet op het vorige lid bepaalde betrekking hebbende reclames moeten, om deze eventueel geldend te maken, schriftelijk en aangetekend door opdrachtgever binnen drie dagen na ontvangst van de producten aan de leverancier kenbaar worden gemaakt.

4.      Geringe afwijkingen in kwaliteit van een gedeelte van de totaal geleverde order, geven nimmer het recht tot afkeuring door de opdrachtgever van de gehele order.

5.      Voor eventuele reclames welke betrekking hebben op door leverancier aan opdrachtgever

geleverde fabrieksklare of verpakte producten, zal opdrachtgever nimmer meer (schade) vergoeding van leverancier, dan datgene, wat leverancier eventueel hieromtrent van zijn leveranciers ontvangt.

6.      Wanneer de opdrachtgever binnen acht dagen na ontvangst van de factuur geen schriftelijke

aanmerkingen heeft gemaakt op de hierop vermelde prijzen, dan wordt hij geacht akkoord te hebben bevonden en kunnen hieromtrent geen reclames meer geldend worden gemaakt.

7.      Klachten over een leverantie worden niet in behandeling genomen wanneer opdrachtgever het

geleverde geheel of gedeeltelijk heeft verwerkt, c.q. heeft verkocht.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

Alle niet (eventueel ten gevolge van de verpakking) aan bederf onderhevige producten, blijven eigendom van leverancier totdat volledig aan het factuurbedrag is voldaan. Leverancier heeft te allen tijde het recht, wanneer opdrachtgever hem niet voldoende zekerheid voor betaling kan of wil verstrekken, deze producten zonder des Rechters tussenkomst van opdrachtgever retour te nemen. Hij zal na ontvangst van de retourgenomen producten opdrachtgever crediteren voor een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de retourgenomen producten, verminderd met de door hem gemaakte kosten en winstderving als omschreven in artikel 10 van deze bepalingen.

Artikel 15. Geschillen

Alle geschillen welke eventueel tussen leverancier en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter in het Arrondissement van de woonplaats van de opdrachtgever.

Artikel 16. Overmacht situaties t.g.v. weersomstandigheden

Wanneer t.g.v. weersomstandigheden de leverancier onvoldoende heeft kunnen produceren, waardoor het hem onmogelijk wordt de gehele in portefeuille zijnde opdrachten uit te voeren, behoudt de leverancier zich het recht voor de aanwezige productie naar ratio te verdelen onder de opdrachtgevers. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitlevering van de complete order.

Artikel 17. Kredietbeperking

De leverancier heeft het recht het factuurbedrag te verhogen met 2% kredietbeperking, welke door de opdrachtgever niet behoeft te worden betaald, wanneer deze binnen de afgesproken betalingstermijn wordt voldaan.

Bijzondere bepalingen t.a.v. werkzaamheden t.b.v. Ongediertebestrijding

Artikel 1

Indien niet anders is overeengekomen houdt een opdracht tot het bestrijden van ongedierte tevens in de levering door de leverancier van de bestrijdingsmiddelen. De leverancier zal, in die gevallen waarin de wet zulks voorschrijft, de opdrachtgever informeren omtrent de naam en de werkzame stoffen van het gebruikte bestrijdingsmiddel.

Artikel 2

De leverancier verstrekt op de gebruikte bestrijdingsmiddelen dezelfde garantie als die welke hij zelf van zijn toeleveranciers ontvangt. Afwijkende garantiebepalingen moeten vooraf schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

Artikel 3

Opdrachten tot het uitvoeren van werkzaamheden ter bestrijding van ongedierte geschieden voor risico van de opdrachtgever. Onder dit risico wordt onder meer verstaan:

1.      Het niet behalen van het beoogde resultaat.;

2.      Alsnog geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het onroerend goed door ongedierte, ongeacht of zulks tijdens of na behandeling door de leverancier plaatsvindt;

3.      Schade aan in het te behandelen pand aanwezige roerende zaken;

4.      Schade ten gevolge van verborgen gebreken in het door de leverancier gebruikte bestrijdingsmiddel;

5.      Schade aan personen;

6.      Schade aan het milieu

7.      Gevolgschade

Artikel 4

Adviezen omtrent ge- en verbruik van bestrijdingsmiddelen worden door de leverancier verstrekt naar beste weten. Adviezen worden vrijblijvend verstrekt. De opdrachtgever die een advies van de leverancier opvolgt, doet zulks voor eigen risico, in welke vorm of in welke voege dan ook, voor het door de opdrachtgever opvolgen en uitvoeren van de door de leverancier verstrekte adviezen.

Artikel 5

De opdrachtgever dient de leverancier toegang te verschaffen tot de ruimten alwaar deze zijn werkzaamheden ter bestrijding van ongedierte dient te verrichten. Zodra de leverancier het onroerend goed bereikt, dient deze toegang te worden verschaft. Oponthoud door het niet tijdig toelaten van de leverancier door de opdrachtgever, zal de opdrachtgever extra in rekening worden gebracht.

Artikel 6

De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van het onroerende goed. De leverancier dient klimwerktuigen zoals ladders, ter beschikking worden gesteld, alsmede de gebruikelijke energie van de openbare nutsbedrijven. De leverancier is voor het door de opdrachtgever ter beschikking stellen van genoemde materialen en energie niets aan de opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 7

Wanneer van overheidswege het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddel wordt verboden, heeft de leverancier het recht deze te vervangen door niet verboden bestrijdingsmiddelen, welke gelijk, gelijksoortig of verwant zijn aan het verboden middel. De opdrachtgever geeft zulks niet het recht de overeenkomst met de leverancier als ontbonden te

Advies nodig of een afspraak maken?

Bel of WhatsApp op 085 - 0043871 of stuur een e-mail naar info@plaagdieradvies.nl en wij komen bij je langs voor een inspectie. Ook 's avonds en in het weekend staan wij voor je klaar!


Laat een bericht achter en we nemen contact met je op

Dit veld is verplicht, vul een bericht in. Gebruik minimaal 10 karakters.
Geef aan of je een zakelijke of particuliere klant bent
Je hebt je bedrijfsnaam niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Je hebt je naam niet ingevuld. Dit veld is verplicht.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Je hebt je e-mailadres is niet (correct) ingevuld. Dit veld is verplicht.
Ongeldige invoer
Je dient akkoord te gaan met onze privacyverklaring

Plaagdier Advies de Bont

Luiten Ambachtstraat 28
4944AT Raamsdonk

Tel. 085 - 0043871
E-mail: info@plaagdieradvies.nl

Maandag t/m vrijdag: 07.00 - 21.00 uur
Zaterdag: 08.00 - 17.00 uur
Zondag: 11.00 - 15.00 uur

Werkgebied

Wij zijn onder andere werkzaam in de regio's Breda, Tilburg, Waalwijk en Oosterhout. Zoek je hulp bij het aanpakkken van jouw ongedierteprobleem? Neem dan vandaag nog contact met ons op zodat wij jouw probleem kunnen oplossen.

NVP LOGO NVPB   vca